ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Nationale Taxatie Service B.V.

De algemene voorwaarden van Nationale Taxatie Service B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem.

Artikel 1. Definities

NTS : Nationale Taxatie Service B.V.;
Tussenpersoon : de middels afzonderlijke overeenkomst bij NTS aangesloten professionele markt partij;
Cliënt : de opdrachtgever en contractuele wederpartij van NTS, al dan niet door tussenkomst, van de Tussenpersoon;
Courtage : de verschuldigde beloning voor de door NTS verrichte werkzaamheden;
Tarievenoverzicht NTS : het document/website waaruit de geldende tarieven voor de dienstverlening van NTS blijkt en dat van tijd tot eenzijdig door NTS gewijzigd kan worden;
Opdracht tot taxatie : de overeenkomst waarbij NTS zich tegenover de Cliënt verbindt tot het doen verzorgen van een taxatierapport en de Cliënt zich verplicht hiervoor de verschuldigde courtage te voldoen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van NTS en op door NTS gesloten overeenkomsten ter zake het doen verrichten van taxaties. Algemene voorwaarden van de Tussenpersoon of de Cliënt zijn niet toepasselijk – ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden – en mogelijke toepasselijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
b) Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden NTS slechts voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk met NTS zijn overeengekomen. Voor het overige blijven deze voorwaarden van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

Wanneer NTS een opdrachtformulier, al dan niet op elektronische wijze, (via de Tussenpersoon) van de Cliënt ontvangt, komt een overeenkomst eerst tot stand door een schriftelijke orderbevestiging van NTS aan de (tussenpersoon van de) Cliënt of doordat NTS een aanvang maakt met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.

Artikel 4. Directe nakoming en herroepingsrecht

De Cliënt stemt er in de taxatieaanvraag uitdrukkelijk en voorafgaand mee in dat NTS direct start met de nakoming van de overeenkomst. De Cliënt verklaart uitdrukkelijk en voorafgaand in de taxatieaanvraag afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra NTS de overeenkomst is nagekomen. Alleen indien NTS de overeenkomst nog niet of niet volledig is nagekomen, kan de Cliënt de Overeenkomst ontbinden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de dag dat de overeenkomst is gesloten door gebruikmaking van het formulier, te raadplegen via de volgende link: https://www.acm.nl/nl/download/publicatie/?id=12754. Indien de overeenkomst door NTS niet volledig is nagekomen, is de Cliënt aan NTS het bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door NTS is nagekomen op het moment van de uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het verschuldigde bedrag is afhankelijk van de fase waarin de taxatieopdracht zich bevindt. NTS onderscheid 4 ontbindingsfases: 1. Ontvangst en controle van de taxatie-opdracht: in deze fase kan maximaal 10% worden gefactureerd van het factuurbedrag dat bij volledige nakoming gefactureerd zou worden; 2. Taxateurselectie en planning opname: in deze fase kan maximaal 15% worden gefactureerd van het factuurbedrag dat bij volledige nakoming gefactureerd zou worden; 3. Opname van de woning, waarbij binnen 2 uur na opname tot ontbinding moeten worden verzocht: in deze fase kan maximaal 75% worden gefactureerd van het factuurbedrag dat bij volledige nakoming gefactureerd zou worden; 4. Uitwerking en oplevering taxatierapport; in deze fase kan maximaal 100% worden gefactureerd van het factuurbedrag dat bij volledige nakoming gefactureerd zou worden.

Artikel 5. Courtage en bijkomende kosten

a) Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de verschuldigde courtage de door NTS aan de (Tussenpersoon van de) Cliënt bekend gemaakte vergoeding.
b) De courtage en bijkomende kosten worden in rekening gebracht per afzonderlijke onroerende zaak. Vormen de afzonderlijke onroerende zaken, gezien de ligging ten opzichte van elkaar, een complex of kunnen zij daarmee worden gelijkgesteld, dan worden zij voor de courtage toch beschouwd als afzonderlijke onroerende zaken.
c) Verderstrekkende werkzaamheden worden verricht tegen een uurtarief zoals aan de (Tussenpersoon van de) Cliënt bekend gemaakt. Van verderstrekkende werkzaamheden is onder andere en daarom niet limitatief sprake, indien: het getaxeerde uitgebreid dient te worden beschreven, opgemeten, marktgegevens moeten worden weergegeven, het waardeoordeel nader moet worden toegelicht, de gevonden waarde aan de hand van een of meer methodieken moet worden verantwoord, berekeningen moeten worden gemaakt ten aanzien van de vermoedelijke kosten in verband met de onderhoudstoestand of verbouwingen, beschouwingen moeten worden gegeven over diverse gebruiksmogelijkheden of toekomstverwachtingen.
d) In geval van intrekking van een opdracht is een courtage verschuldigd.
De gemaakte kosten voor leges en andere verschotten worden in rekening gebracht.

Artikel 6. Betaling

a) Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.
b) In het geval dat betaling plaats dient te vinden door middel van een aan NTS afgegeven (eenmalige) incassomachtiging, verstrekt de Cliënt aan NTS een (eenmalige) machtiging op een (bank)rekening bij een Nederlandse bankinstelling waarop de Cliënt beschikkingsbevoegd is. De Cliënt dient er zorg voor te dragen dat NTS het verschuldigde bedrag van het opgegeven (bank)rekeningnummer kan incasseren. Indien de incasso middels SEPA plaatsvindt wordt deze uitgevoerd binnen 30 dagen na factuurdatum met incassant id NL59ZZZ390373820000.
c) In overleg met NTS kan uitgestelde betaling overeengekomen worden. In dat geval wordt de factuur betaald uiterlijk tijdens het passeren van de hypothecaire geldlening bij de notaris. Dit dient duidelijk op het aanvraagformulier aangegeven te worden. Op het aanvraagformulier dient dan tevens de te verwachten passeerdatum vermeld te worden.
d) De uitgestelde betaling kan maximaal 5 maanden, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld op het taxatierapport, duren. Wanneer de hypothecaire geldlening niet binnen deze periode gepasseerd is, zijn lid e en lid f van toepassing.
e) Bij niet tijdige betaling verkeert de Cliënt en/of de Tussenpersoon, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij aanmaningskosten overeenkomstig het alsdan geldende Tarievenoverzicht NTS en de wettelijke handelsrente verschuldigd. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand.
f) Alle kosten, die voor NTS verbonden zijn aan de inning van wat de Cliënt en/of de Tussenpersoon aan NTS verschuldigd is, komen voor rekening van de Cliënt en/of de Tussenpersoon. Deze (buiten)gerechtelijke kosten zijn opgenomen in het alsdan geldende Tarievenoverzicht NTS.

Artikel 7. Uitvoeringswijze

a) NTS verstrekt de opdracht tot taxatie aan een ter plaatse bekende taxateur. De verantwoordelijkheid voor de taxatie en het daaruit voortvloeiende rapport berusten volledig bij de uitvoerende taxateur.
b) Het taxatierapport omvat onder andere de naam van de Cliënt, een korte zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de bijbehorende kadastrale legger en kaart, het waardeoordeel en de soort daarvan, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee bij dit oordeel is rekening gehouden, het doel van de taxatie en de datum waarop deze is verricht. Het rapport wordt door de uitvoerende taxateur aan de opdrachtgever uitgebracht.
c) Het rapport wordt opgemaakt conform het meest recente standaardmodel en ingebonden in 2-voud aangeleverd, voorzien van kadastrale legger en kaart. Indien vereist en mits deze gegevens beschikbaar worden aan het digitale rapport ook bijlagen toegevoegd. Deze bijlagen kunnen onder andere bestaan uit een bouwkundige rapportage, bouwtekeningen, milieurapportage, bestemmingsplannen.
d) NTS garandeert de (Tussenpersoon van de) Cliënt dat de door haar bekende taxateur uitgevoerde taxatieopdracht voldoet aan de eisen die een geldverstrekker stelt en garandeert haar opdrachtgever dat de geldverstrekker het taxatierapport accepteert, mits de geldverstrekker bij aanvang van de opdracht bekend is gemaakt aan NTS. Wanneer de Tussenpersoon of de Cliënt een schriftelijke verklaring, uitgegeven door de geldverstrekker, overlegt aan NTS, waarin de geldverstrekker stelt dat het rapport niet voldoet aan de door geldverstrekker gestelde richtlijnen, zijnde niet een voorkeursrichtlijn, zal NTS een hertaxatie uitvoeren conform de richtlijnen die de betreffende geldverstrekker stelt. Deze hertaxatie zal geheel kosteloos worden uitgevoerd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

a) NTS is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van toerekenbare niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming door de uitvoerende taxateur.
b) Voor zover op NTS enige aansprakelijkheid zou rusten, dan gaat deze aansprakelijkheid niet verder dan het gefactureerde nettobedrag terzake de verrichte werkzaamheden, waarmee de schade verband houdt.
c) Rechtsvorderingen terzake van schade vervallen na 3 maanden na het uitvoeren van de opdracht door NTS.
d) De Tussenpersoon en de Cliënt vrijwaren NTS tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden ten gevolge van door NTS of de door NTS ingeschakelde taxateur ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat NTS in verhouding tot de opdrachtgever voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan de Tussenpersoon of de Cliënt dient te vergoeden.
e) Indien de Tussenpersoon of Cliënt het rapport of gegevens daaruit ter inzage of ter beschikking van derden stelt, dient hij met deze derden uitdrukkelijk overeen te komen dat NTS op generlei wijze aansprakelijk is en dat NTS wordt gevrijwaard van mogelijke aanspraken van deze derden.

Artikel 9. Klachtenprocedure, bevoegde rechter en toepasselijk recht

a) Als de Cliënt en/of de Tussenpersoon niet tevreden is met de dienstverlening van NTS, moet zij zich eerst wenden tot NTS met inachtneming van de bij NTS daarvoor geldende procedure.
b) Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Arnhem is bij uitsluiting van anderen bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen voortvloeiende of verband houdende met deze aanbiedingen en verbintenissen.